Geen cookiebeleid

Keine Cookie-Richtlinie

No Cookie Policy

We gebruiken bewust geen tracking-, marketing- of andere commerciële cookies. We noemen dit ons “Geen Cookiebeleid”. Dit geen cookie beleid , legt uit wat cookies zijn en hoe we ze vermijden waar we kunnen

Simpel gezegd: uw bezoek aan onze website wordt op geen enkele manier door ons gecontroleerd of geregistreerd en u bent volledig anoniem voor ons.

Maar mijn browser vertelt me dat je cookies gebruikt?

Ja dat kan, als je onze site via Google zoekt en bij ons terechtkomt, volgen ze je met zo'n 7 cookies, en weten ze je dat u hier bent. Maar dat gebeurt niet door ons.

We hebben er geen invloed op of hebben ook geen kennis over wat er in zit.


Maar mijn browser vertelt me dat je cookies gebruikt?

Ja dat kan, als je onze site bijvoorbeeld via Google zoekt en zo bij ons terechtkomt, volgen ze je met zo'n 7 cookies, en weten ze je dat u hier bent. Maar dat gebeurt niet door ons.

We hebben er geen invloed op of hebben ook geen kennis over wat er in die cookies zit.

Als u gewoon direct naar de site gaat door www.zand.nu of www.sandaufbereitung.com . in te voeren u bent Cookievrij, zo niet, dan volgt uw browser u misschien, wij niet

Wat zijn cookies?

Wikipedia definieert cookies als volgt: Een klein stukje gegevens dat door de webbrowser op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen tijdens het browsen op een website.
Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om statische informatie te onthouden (zoals items die zijn toegevoegd aan het winkelwagentje in een online winkel)
of om de browse-activiteit van de gebruiker vast te leggen (inclusief het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of opnemen welke pagina's zijn bezocht in het verleden). Ze kunnen ook worden gebruikt om stukjes informatie te onthouden die de gebruiker eerder in formuliervelden heeft ingevoerd, zoals namen, adressen, wachtwoorden en betaalkaartnummers.


We vinden ze niet leuk.

We gebruiken helemaal geen cookies. We onthouden ons ook van het volgen van iets.

Dit betekent dat we niet weten hoe u scrolt, waar u op klikt of hoe u onze website gebruikt.

We hebben daarom geen zicht op wie u bent en kunnen u niet volgen of tracken, niet binnen – noch buiten – onze website.


Nogmaals, uw bezoek is voor ons volledig anoniem. Er worden geen gegevens over uw bezoek opgeslagen, niet op of buiten de site.


De enige manier waarop we kunnen weten dat u onze website hebt bezocht, is wanneer u bewust op de knop 'Stuur ons een e-mail' klikt. We gebruiken een speciaal anti-spam e-mailadres dat in de loop van de tijd verandert,

maar daardoor weten we dat die e-mail vanaf onze website wordt verzonden.

Dus als we zeggen geen cookies, bedoelen we ook echt 'geen cookies'. Zelfs geen enkele.

Wir verzichten bewusst auf Tracking-, Marketing- oder andere kommerzielle Cookies. Wir nennen es unsere „Keine Cookie-Richtlinie“. Diese No-Cookie-Richtlinie erklärt, was Cookies sind und wie wir sie nach Möglichkeit vermeiden.

Einfach ausgedrückt: Ihr Besuch auf unserer Website wird von uns in keiner Weise überwacht und Sie sind für uns völlig anonym.


Aber mein Browser sagt mir, dass Sie Cookies verwenden?

Ja, das ist möglich, wenn Sie unsere Seite über Google suchen und so so besuchen , haben Sie c.a. 7 Cookies. Diese cookies kommen allerdings nicht von uns, sondern von Google, Wir wissen deshalb auch nicht was Sie beinhalten.

Wenn Sie einfach direkt auf die Seite gehen, indem Sie www.zand.nu oder www.sandaufbereitung.com eingeben , sind Sie Cookie-frei.

Wenn nicht, ist es möglicherweise Ihr Browser der Sie verfolgt, wir tun das nicht.


Was sind Cookies?

Wikipedia definiert Cookies wie folgt: Ein kleines Datenstück, das vom Webbrowser auf dem Computer des Benutzers gespeichert wird, während er auf einer Website surft.
Cookies wurden als zuverlässiger Mechanismus für Websites entwickelt, um sich an zustandsorientierte Informationen zu erinnern.
Sie können auch verwendet werden, um sich Informationen zu merken, die der Benutzer zuvor in Formularfelder eingegeben hat, wie Namen, Adressen, Passwörter und Zahlungskartennummern.


Wir mögen keine Cookies

Wir verwenden keinerlei Cookies. Wir verzichten auch darauf, irgendetwas zu verfolgen.

Wir haben daher keinen Blick darauf, wie Sie scrollen, worauf Sie klicken oder wie Sie unsere Website nutzen, oder wer Sie sind und können Sie weder innerhalb noch außerhalb unserer Website folgen oder verfolgen.


Ihr Besuch ist für uns völlig anonym. Es werden keine Daten über Ihren Besuch gespeichert.


Wir können nur erkennen, dass Sie unsere Website besucht haben, wenn Sie bewusst auf die Schaltfläche „E-Mail senden“ klicken. Wir verwenden eine spezielle Anti-Spam-E-Mail-Adresse, die sich im Laufe der Zeit ändert,

aber dadurch wissen wir, dass diese E-Mail von unserer Website gesendet wird.

Wenn wir also keine Cookies sagen, meinen wir wirklich „keine Cookies".

We consciously refrain from using tracking, marketing, or any other commercial cookies. We call it our “No Cookie Policy”. This No Cookies Policy explains what cookies are and how we avoid using them whenever we can.

Simply put: your visit to our website isn’t being monitored by us in any way and you are completely anonymous for us.


But my browser tells me you use cookies?

Yes that is possible, if you search our site via Google and enters it that way, they track you with something like 7 cookies, and they know you where here but that is not done by us.

We have no influence on it or knowledge about what is in them.

If you just go to the directly site by entering www.zand.nu or www.sandaufbereitung.com you are Cookie Free, if not your browser might be tracking you, we don’t


What are Cookies?

Wikipedia defines cookies as follows: A small piece of data stored on the user’s computer by the web browser while browsing a website.
Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information
information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user’s browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past).

They can also be used to remember pieces of information that the user previously entered into form fields, such as names, addresses, passwords, and payment card numbers.


We don’t like them.

We don’t use any cookies at all. We also refrain from tracking anything.

This means we don’t know how you scroll, what you click on, or how you use our website.

We, therefore, have no sight of who you are and cannot track or follow you inside – nor outside of – our website.


Again, your visit it totally anonymous for us. An no data about you’re visit is stored, not on or ofsite.


The only way we can know you visited our website is when you consciously “click the send us an email” button.
. We use a special anti spam email address that changes over time but by that we know that that email is send from our website.


So when we say no cookies, we truly mean ‘no cookies’. Not even a single one.