Systemen

Verfahren

Engineered Systems

Onze kennis en ervaring wordt door zand- en grindproducenten wereldwijd erkend.
Wij zijn trots op onze specialisten, die bewezen hebben dat ze complexe vraagstellingen met praktische en effici?nte installaties kunnen oplossen.
Installaties die voldoen aan de volgende eisen:

 • Zeer nauwkeurige eindproducten.
 • Minimaal zandverlies.
 • Laag energie- en waterverbruik.
 • Lage onderhoudskosten.
 • Maximale benutting van het aanwezige ruw materiaal.
 • Eenvoudige bediening.

Zwaartepunt van onze activiteiten is de bouw van moderne behandelingsinstallaties met een zelf ontwikkelde automatische besturing, waarmee 'Zand op Recept' te maken is.
Met deze techniek wordt het aanwezige zand effici?nt en onafhankelijk van schommelingen in het ruw materiaal benut.

Met groot succes hebben wij het gepatenteerde 'In-Line Blending' systeem toegepast. Dit systeem maakt het mogelijk verschillende producten te maken, door het mengen van aparte fracties, zonder tussen opslag.

Door intensieve en langdurige contacten met onze klanten, hebben wij bewezen componenten en systemen ontwikkeld.
Dat geldt bijvoorbeeld voor slijtage bescherming. Wij zijn gespecialiseerd in het verwerken van Linatex natuurrubber, waardoor een lange levensduur van onze apparaten gewaarborgd is.
Onze installaties zijn bovendien voorzien van de modernste meet- en regeltechniek.

Unser Know-How und unsere Erfahrung werden von Sand- und Kiesproduzenten weltweit anerkannt.

Wir sind stolz auf unsere Spezialisten, welche bewiesen haben, dass sie komplexe Aufgabenstellungen durch praktische und wirtschaftliche Anlagen lösen können, die folgende Ansprüche erfüllen:

 • sehr genaue Endprodukte
 • Minimale Sandverluste
 • Geringer Wasser- und Energieverbrauch
 • Niedrige Instandhaltungskosten

Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Bau moderner Aufbereitungs-Anlagen mit einer eigens entwickelten automatisierten Steuerung, mit der sich 'Sande nach Rezept' herstellen lassen.

Mit dieser Technik werden die Sandvorkommen effizient und unabhängig von Schwankungen im Rohmaterial genutzt.

Mit großem Erfolg haben wir das patentierte 'In-Line Blending'- Verfahren europaweit eingesetzt.

Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung verschiedener Sandprodukte durch Zusammenmischung einzelner Sandfraktionen, ohne Lagerung.

Durch intensive und langjährige Kontakte zu unseren Kunden haben wir ausgereifte Komponenten und Verfahren entwickelt.
Dies gilt z.B. für den Schutz vor Verschleiß. Wir sind auf die Verarbeitung von Linatex-Naturgummi spezialisiert, damit eine lange Lebensdauer unserer Komponenten sichergestellt ist.

Unsere Anlagen sind zudem mit der modernsten Meß-, Steuer- und Regeltechnik ausgerüstet.

alter native
alter native
alter native

Our knowledge and experience is recognized by sand and gravel producers worldwide.

We are proud of our specialists, who have proven themselves by solving complex questions with practical and efficient solutions.

Our installations meet the following requirements:

 • Highly accurate end products.
 • Minimal sand loss.
 • Low energy and water consumption.
 • Low maintenance costs.
 • Maximum utilization of the raw material present.
 • Simple operation.

Our key activity lies in the construction of modern treatment plants with a self-developed automatic computer control system, which can make 'Sand on Recipe'.

With this technique, we produce sand to client specification, efficient and independent of fluctuations in the raw material used.

With great success we have applied the patented 'In-Line Blending System' IBS. This system makes it possible to produce different spec sands, by inline mixing separate fractions, without intermediate storage.

By intensive and prolonged contact with our customers, we have developed proven components and systems.

This is also true for our wear protection. We have specialized in processing Linatex natural rubber, which guarantees a long life of our equipment.

Our offices are also equipped with the latest research, measurement and design systems.